Distances līgums

Šis distances līgums, pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10.pantu un Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumiem Nr.207 „Noteikumi par distances līgumu”, tiek noslēgts starp SIA „Beauty IQ”, LR UR vienotais reģ.Nr. 40203247879, turpmāk tekstā – Pārdevējs, no vienas puses, un Pircēju – fizisku personu, no otras puses, par saistībām, kas radās Pircējam pasūtot vienu vai vairākas, vienādas vai atšķirīgas Preces, turpmāk tekstā - Prece, par to samaksājot rēķinā norādīto Preces cenu, bet Pārdevējam apstiprinot Preces pasūtījumu un nodrošinot Preces piegādi uz Pircēja norādīto piegādes adresi.

1.       Pasūtījuma noformēšanas kārtība.

1.1.  Pircējs patstāvīgi noformē Preces pasūtījumu ar interneta palīdzību, pilnībā iepazīstoties ar mājas lapā izvietoto informāciju par Preci, tajā skaitā ar šā līguma un piegādes ( www.beautyiq.eu ) nosacījumiem, un nosūta to Pārdevējam, norādot arī savus personas datus, dzīvesvietas un piegādes adresi, un bankas rekvizītus (attiecas uz pirkumiem ar apmaksas veidu „Bankas pārskaitījums”).

1.2.  Pārdevējs pēc Pircēja pasūtījuma saņemšanas 2 (divu) darba dienu laikā apstiprina to, sazinoties ar Pircēju pa tālruni vai arī elektroniski nosūtot Pircējam piedāvājumu ar izvēlētās Preces raksturojumu un citiem datiem, cenu (ar un bez PVN), apmaksas un piegādes termiņiem un pēcpārdošanas servisa pakalpojumiem, kā arī rēķinu ar visiem nepieciešamajiem Pārdevēja bankas rekvizītiem, lai Pircējs varētu veikt samaksu par pasūtījumu, ja ir izvēlēts „Bankas pārskaitījums” samaksas veids.

2.      Preces cena un apmaksas kārtība.

2.1.  Preces cena ir cena, par kādu Pārdevējs pārdod Preci Pircējam.

2.2.  Pircējs pēc vienošanās ar Pārdevēju Preces apmaksu veic Eiro valūtā (EUR) Pardevēja mājas lapā saskaņā ar Pircēja izvēlēto apmaksas veidu pirkuma noformēšanas procesa laikā.

2.3.  Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad rēķinā norādītā naudas summa ir ienākusi Pārdevēja bankas kontā, vai Pārdevēja pilnvarotā maksājumu saņēmēja bankas kontā.

3.      Pasūtījuma izpildes kārtība.

3.1.  Pasūtījuma izpilde tiek uzsākta ar brīdi, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu un Pircējs ir veicis pilnu Preces apmaksu.

3.2.  Pasūtījuma izpildes termiņš ir atkarīgs no izvēlētās Preces kategorijas, bet ne vairāk kā 2 (divas) nedēļas no pasūtījuma apstiprināšanas dienas.

3.3.  Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu brīdī, kad Prece faktiski tiek nodota Pircējam.

3.3.1. ja pasūtījumā norādītajā piegādes laikā Pircējs vai tā pilnvarotais pārstāvis neatrodas iepriekš norādītajā piegādes adresē, Prece tiek atgriezta Pārdevēja noliktavā, un atkārtotā piegāde Pircējam ir jāapmaksā saskaņā ar norādītajiem piegādes tarifiem;

3.3.2. ja Pārdevējs ir veicis divus atkārtotus piegādes Pasūtījumus uz Pircēja norādīto adresi iepriekš norādītajā laikā, bet Pircējs vai tā pilnvarotais pārstāvis nav bijis sastopams norādītajā adresē un laikā, Pārdevēja saistības tiek uzskatītas par izpildītām. Pārdevējam ir tiesības atteikt turpmākas piegādes iespējas, un atgriezt Pircēja samaksāto Preces cenu, bet ne Piegādes izdevumus.

3.4.  Pēc Pasūtījuma izpildīšanas Pārdevēja saistības pret Pircēju tiek uzskatītas par izpildītām.

3.5.  Īpašuma tiesības uz Preci un ar to saistītā atbildība pāriet no Pārdevēja pie Pircēja Preces nodošanas brīdī.

4.      Pušu tiesības un pienākumi.

4.1.   Pārdevējs apņemas:

4.1.1. pārdot Preci un piegādāt to saskaņā ar pasūtījumu;

4.1.2. sniegt pilnīgu informāciju par Preci un tās ražotāju;

4.1.3. informēt (arī elektroniski) Pircēju par pasūtījuma izpildes nosacījumu izmaiņām, ja laikā, kamēr Pārdevējs izpilda pasūtījumu, mainās Preces piegādes termiņi vai Preces pieejamība;

4.1.4. izskatīt Pircēja pretenzijas saistībā ar Preci, pasūtījuma izpildes termiņiem vai kvalitāti saprātīgā termiņā, par to sniedzot Pircējam savu atbildi pēc būtības;

4.1.5. ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā atmaksāt Pircējam viņa faktiski veikto apmaksu par Preci, ja Pārdevējs nevar izpildīt pasūtījumu atbilstoši tā nosacījumiem un Pircējs nav devis piekrišanu to izmaiņām;

4.2.  Pārdevējam ir tiesības:

4.2.1. pēc pasūtījuma saņemšanas neskaidrību gadījumā telefoniski sazināties ar Pircēju, lai precizētu pasūtījumā norādīto informāciju par izvēlēto Preci vai Pircēju;

4.2.2. neuzsākt pasūtījuma izpildi, ja nav saņemta noteiktā apmaksa par Pircēja pasūtīto Preci;

4.2.3. nepieņemt pretenzijas par Preces neatbilstību un Preces saskaņā ar šā līguma 7.sadaļu, ja Precei ir vizuāli un/vai tehniski bojājumi, kas radušies Pircēja vainas dēļ un kas ierobežo Preces tālāku realizāciju un/vai atdošanu atpakaļ Preces ražotājam.

4.3.  Pārdevējam ir tiesības vienpusēji mainīt šā līguma saturu, nepārkāpjot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Šis nosacījums neattiecas uz tiem pasūtījumiem, kuri ir izpildes procesā. Izmaiņas stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi šajā mājas lapā.

4.4.  Pircējs apņemas:

4.4.1. noformējot pasūtījumu, sniegt patiesu un precīzu informāciju par izvēlēto Preci un sevi, lai Pārdevējs varētu izpildīt savas saistības pilnīgā apmērā, neskaidrību gadījumā elektroniski vai telefoniski vēršoties pie Pārdevēja pēc konsultācijas;

4.4.2. apmaksāt Preci saskaņā ar pasūtījumā un rēķinā norādīto Preces cenu;

4.4.3. pieņemt Preci pasūtījumā norādītajā piegādes termiņā.

4.5.  Pircējam ir tiesības:

4.5.1. saņemt Preci atbilstoši pasūtījumam;

4.5.2. saņemt atpakaļ samaksāto naudu par Preci, ja Pārdevējs nevar izpildīt pasūtījumu atbilstoši tā nosacījumiem un Pircējs nav devis piekrišanu to izmaiņām;

4.5.3. Preces garantijas termiņa laikā, ja tāds ir noteikts, iesniegt pretenzijas par Preces kvalitāti.

5.      Preces kvalitāte un garantija.

5.1.  Pārdevējs ir atbildīgs par kvalitatīvas Preces pārdošanu un piegādi atbilstoši Preces specifikācijai un pasūtījumam.

5.2.  Mēs garantējat preces kavlitāti atbilstoši norādītajam ražotāja standartam (ТУ 9398-007-17707123-2003). Sakarā ar to, ka vakuuma bankas ir stikla izstrādājums, mēs pārbaudam katru preci pirms izsūtīšanas klientam.

5.3   Preces atgriešana ir iespējama pēc EU noteikumiem nelietota un nebojāta 7 dienu laikā no preces saņemšanas dienas.

5.4.   Atgriežot preci atpakaļ minētā 14 dienu laika periodā mēs atgriezīsim Jums pirkuma summu 30 dienu laikā. Atgriežot preci pasta izdevumus apmaksā pircējs. 

5.5.   Uz lietotiem stikla izstrādājumiem (vakuuma bankas) un kinezioteipiem preces garantija nedarbojas. 

6.      Pušu atbildība.

6.1.  Puses par savu saistību izpildi ir pilnībā atbildīgas saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.2.  Ja šā līguma izpildes laikā kādai no Pusēm rodas kādi nepārvaramas varas šķēršļi, kas nepakļaujas Pušu ietekmei un kontrolei, tad tā Puse, kurai šie šķēršļi traucē, paziņo par to otrai Pusei, lai vienotos par tālāku rīcību.

7.      Atteikuma tiesības.

7.1.  Atteikuma tiesības ir Pircēja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot Pārdevējam zaudējuma atlīdzību. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo Pircēju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar nelietotu Preces atdošanu atpakaļ Pārdevējam.

7.2.  Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli, aizpildot atteikuma formu un nosūtot to uz Pārdevēja e-pastu. Šis punkts ir spēkā pie nosacījuma, ja prece nav lietota.

7.3.  Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar Preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

7.4.  Izmantojot tiesības atteikties no Preces, Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes, drošuma saglabāšanu un prece nevar būt lietota. Pretējā gadījumā Pārdevējs patur tiesības Preci nepieņemt atpakaļ.

7.5.  Pārdevējs pēc Preces saņemšanas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā atmaksā Pircējam uz Pircēja norādīto bankas kontu to naudas summu, kura par Preci samaksāta. Pretējā gadījumā, ja Pārdevējs nesaņems atteikuma vēstuli un/vai Preci šajā līgumā noteiktajā kārtībā, Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt Pircējam tā samaksāto naudas summu par Preci.

8.      Strīdu risināšanas kārtība.

Jebkurus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties vai radīsies starp Pusēm šā līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesas ceļā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Latvian
Latvian
Latvija (LV) - €